Mo – Do: 8:00 – 17:00, Fr: 8:00 – 14:00
+49 (0) 8502 / 24 90 1- 0

Warunki

Warunki handlowe firmy Skancraft GmbH & Co. KG

Ogólne

(1) Wszystkie oferty, umowy zakupu, dostawy i usługi dotyczące zamówień składanych przez naszych klientów (zwanych dalej klientami) w naszym sklepie internetowym „skancraft.com” (zwanym dalej „sklepem internetowym”) podlegają niniejszym ogólnym warunkom i warunki.

(2) Asortyment w naszym sklepie internetowym skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. W przypadku niniejszych ogólnych warunków (i) konsument to osoba fizyczna, która zawiera umowę, która nie będzie wspierać ich działalności handlowej ani działalności na własny rachunek (§ 13 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB) oraz (ii) „przedsiębiorca ”Oznacza osobę fizyczną lub prawną lub spółkę osobową posiadającą zdolność prawną, która prowadzi działalność gospodarczą lub na własny rachunek przy zawieraniu umowy (§ 14 ust. 1 BGB).

(3) Warunki klienta nie mają zastosowania, nawet jeśli nie sprzeciwiamy się oddzielnie ich ważności w każdym indywidualnym przypadku.

Zawarcie umowy

(1) Nasze oferty w sklepie internetowym nie są wiążące.

(2) Składając zamówienie w sklepie internetowym, klient składa wiążącą ofertę zakupu danego produktu. Ofertę możemy przyjąć do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu złożenia oferty.

(3) Po otrzymaniu oferty niezwłocznie prześlemy klientowi potwierdzenie otrzymania oferty, które nie będzie oznaczało przyjęcia oferty. Oferta zostanie uznana za przyjętą dopiero po wysłaniu klientowi wyraźnej akceptacji (e-mailem) lub po wysłaniu towaru. Umowa kupna z klientem zostaje zawarta dopiero po naszej akceptacji.

(4) Każdy klient będący konsumentem ma prawo do odwołania oferty i odesłania towaru zgodnie z instrukcją odstąpienia od umowy i zwrotu, które są podane w kontekście zakupu na naszej stronie internetowej.

(5) Nasze informacje dotyczące dostawy lub usługi (np. Waga, wymiary i konstrukcja), jak również nasze przedstawienie takich (np. Rysunki i ilustracje) nie stanowią gwarantowanej cechy jakościowej, ale opisy i cechy dostawy lub usługi. Zwyczajowe odchylenia lub odchylenia, które występują z powodu wymagań prawnych lub pokazują ulepszenia techniczne, a także równoważne zamienniki komponentów są dozwolone, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na użyteczność przewidzianego w umowie celu.

(6) Dla przedsiębiorców: Nasze obliczenia, rysunki, plany i dokumenty ofertowe są przeznaczone wyłącznie dla klienta i pozostają naszą własnością nawet po dostawie. Nie można ich pozostawiać osobom trzecim do wglądu ani w inny sposób udostępniać.

Ceny i płatność

(1) Nasze ceny zawierają ustawowy podatek od sprzedaży, ale nie zawierają kosztów wysyłki. Opłaty celne i podobne opłaty ponosi klient.

(2) Cena zakupu jest wymagalna i musi zostać zapłacona w ciągu 12 dni, licząc od dnia wystawienia faktury i dostawy lub odbioru towaru. Jesteśmy jednak zawsze uprawnieni do zrealizowania dostawy w całości lub w części tylko za przedpłatą lub uregulowaniem innych nieuregulowanych roszczeń, w tym również faktur zaliczkowych. Dotyczy to również prowadzonej relacji biznesowej. Ponadto zawsze jesteśmy uprawnieni do uzależnienia dostawy towaru od tego, czy klient dostarczy nam gwarancję wykonania umowy na całkowitą kwotę pozostającą do spłaty (suma umowy plus dodatki i dodatkowe umowy) dużego banku posiadającego autoryzację w Europie. Union lub jeśli klient udzieli nam innej gwarancji zgodnie z § 232 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB.

(3) Klientowi nie przysługuje prawo do potrącenia lub prawo zatrzymania, chyba że roszczenie wzajemne jest bezsporne lub prawomocne.

Wysyłka towarów

(1) Proponowane okresy i daty wysyłki towarów mają zastosowanie tylko orientacyjnie i mogą zatem różnić się o maksymalnie dwa dni robocze. Nie jest to ważne, jeśli uzgodniono stałą datę wysyłki.

(2) Wszystkie daty dostawy określone w zamówieniu lub inne uzgodnione terminy dostawy rozpoczynają się (a) w dniu uzgodnienia dostawy za przedpłatą, w dniu otrzymania pełnej ceny zakupu (w tym podatku od sprzedaży i kosztów wysyłki) lub ( b) w przypadku uzgodnienia płatności za pobraniem lub płatnością na konto – w dniu zawarcia umowy kupna.

(3) Dla zachowania terminu wysyłki ważny jest dzień przekazania towaru firmie przewozowej.

(4) Przedsiębiorcom: nie odpowiadamy za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile zostały one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (np. Wszelkiego rodzaju przerwy w pracy trudności w dostawach materiałów lub energii, opóźnienia w transporcie, strajki, legalne lokauty, niedobory siły roboczej, energii lub zasobów naturalnych, trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od władz, środki nałożone przez organy regulacyjne lub niedostarczenie, nieprawidłowe lub nieterminowe dostawy dostawców). Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudniają nam dostawę towaru lub świadczenie usługi, a utrudnienie to jest nie tylko czasowe, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku tymczasowej przeszkody terminy dostaw lub wykonania zostaną przedłużone, a terminy dostaw lub wykonania zostaną przesunięte o czas trwania przeszkody plus rozsądny okres początkowy. Jeżeli nie można oczekiwać, że klient przyjmie opóźniony towar lub usługę, ma prawo odstąpić od umowy, składając nam niezwłocznie pisemne oświadczenie.

  1. Przedsiębiorcom przysługują nam częściowe dostawy towarów z jednego zamówienia, które mogą być używane oddzielnie, przy czym ponosimy z tego tytułu dodatkowe koszty wysyłki.

Wysyłka, ubezpieczenie i przejście ryzyka

(1) O ile wyraźnie nie określono inaczej, określamy odpowiednią metodę wysyłki i firmę przewozową według naszego słusznego uznania.

(2) Odpowiadamy tylko za terminowe, prawidłowe przekazanie towaru firmie przewozowej i nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane przez firmę przewozową. Jeśli zaakceptowaliśmy instalacje lub prace montażowe u klienta, jesteśmy ponadto odpowiedzialni za terminowe zakończenie prac i dostawę do klienta w określonym w umowie terminie. Podany przez nas termin dostawy nie jest dla przedsiębiorców co do zasady wiążący.

(3) Jeśli klient jest konsumentem, ryzyko przypadkowego zniszczenia, przypadkowego uszkodzenia lub przypadkowej utraty dostarczonego towaru przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru klientowi lub w przypadku opóźnienia w odbiorze przez klienta. część. We wszystkich innych przypadkach ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru firmie spedycyjnej, o ile tylko my jesteśmy odpowiedzialni za wysyłkę. Jeśli zaakceptowaliśmy prace instalacyjne lub montażowe w lokalizacji klienta, ryzyko przechodzi na klienta po ich zakończeniu i przekazaniu klientowi.

  1. Do przedsiębiorców: W przypadku opóźnienia w odbiorze ze strony klienta, nie wywiązania się przez klienta z zaległego zobowiązania lub opóźnienia naszej dostawy z innych powodów, za które odpowiada klient, jesteśmy również uprawnieni do żądania odszkodowania za wynikłe szkody, w tym dodatkowe koszty (np. koszty przechowywania). W związku z tym pobieramy ryczałtową rekompensatę w wysokości 0,5% ceny netto za tydzień kalendarzowy, maksymalnie jednak do 5% począwszy od okresu dostawy lub – w przypadku braku terminu dostawy – z powiadomieniem gotowości do wysyłki towaru.

Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu (w tym podatku od sprzedaży i kosztów wysyłki) za dany towar.

(2) Towar objęty zastrzeżeniem własności nie może być zastawiony na rzecz osób trzecich ani scedowany na zabezpieczenie aż do całkowitej spłaty zabezpieczonych roszczeń. Klient musi nas niezwłocznie powiadomić pisemnie o wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub o uzyskaniu dostępu do należących do nas towarów przez osoby trzecie (np. W przypadku zajęcia).

(3) Klientowi nie wolno odsprzedawać dostarczonych towarów, które nadal podlegają zastrzeżeniu własności, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

(4) Jeśli klient jest przedsiębiorcą, może do odwołania sprzedawać i / lub przetwarzać towary objęte zastrzeżeniem własności w normalnym toku działalności, zgodnie z (c) wymienionym poniżej. W takim przypadku obowiązują dodatkowo poniższe warunki.

(a) Zastrzeżenie własności rozciąga się na pełną wartość produktów powstałych w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów, przy czym uważamy się za producenta. Jeżeli zastrzeżenie własności towaru osób trzecich pozostaje po przetworzeniu, zmieszaniu lub połączeniu z naszym towarem, nabywamy współwłasność proporcjonalną do wartości faktury przetworzonego, zmieszanego lub połączonego towaru. Dodatkowo w stosunku do powstałego produktu obowiązuje to samo, co do dostarczonego towaru objętego zastrzeżeniem własności.

(b) Klient przenosi na nas roszczenia wobec osób trzecich dotyczące odsprzedaży towarów lub produktów w całości lub w wysokości naszego ewentualnego udziału we współwłasności zgodnie z poprzednim paragrafem. Przyjmujemy cesję. Zobowiązania klienta wymienione w ust. 2 mają również zastosowanie do scedowanych wierzytelności.

(c) Klient obok nas jest również upoważniony do odebrania roszczenia. Zobowiązujemy się nie ściągać roszczeń, o ile klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas, nie brakuje w ich wykonywaniu oraz dopóki dochodzimy zastrzeżenia własności. W takim przypadku będziemy mogli zażądać od klienta ujawnienia nam scedowanych wierzytelności i dłużników, udzielenia nam wszelkich informacji i wydania odpowiednich dokumentów niezbędnych do windykacji oraz poinformowania dłużników (osób trzecich) o przydzial. Ponadto jesteśmy uprawnieni do cofnięcia upoważnienia klienta do dalszej sprzedaży i przetwarzania towarów objętych zastrzeżeniem własności.

  1. Jeżeli możliwa do uzyskania wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, zwolnimy zabezpieczenia według własnego uznania na żądanie klienta.

Gwarancja

(1) Jeżeli dostarczony towar ma wadę materialną, klient ma prawo żądać usunięcia wady lub dostawy towaru wolnego od wad. Jeśli jednak klient jest przedsiębiorcą, to my zdecydujemy, czy usuniemy wadę, czy też wyślemy rzecz wolną od wad. Ta opcja jest dostępna tylko w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania powiadomienia o wadzie i musi zostać przekazana klientowi w formie pisemnej (obejmuje to również faks lub e-mail). Możemy odmówić klientowi wyboru świadczenia dodatkowego, jeśli jest to możliwe do zrealizowania jedynie przy nieproporcjonalnych kosztach.

(2) Jeżeli dodatkowe świadczenie zgodnie z punktem 7 (1) nie powiedzie się lub jeśli jest to nie do przyjęcia dla klienta lub jeśli odmówimy świadczenia dodatkowego, klient ma prawo w każdym przypadku i zgodnie z obowiązującym prawem odstąpić od umowy kupna, w celu obniżenia ceny zakupu lub żądania odszkodowania lub rekompensaty za daremne wydatki. Szczególne postanowienia punktu 8 niniejszych warunków mają również zastosowanie do roszczeń odszkodowawczych klienta.

(3) Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty dostawy lub zakupu. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy lub zakupu.

(4) Tylko dla przedsiębiorców: klient musi dokładnie sprawdzić towar natychmiast po dostawie. Dostarczony towar uważa się za zaakceptowany przez klienta, jeżeli wada nie została nam zgłoszona (i) w przypadku oczywistych wad w ciągu pięciu dni roboczych od dostawy lub (ii) w inny sposób w ciągu pięciu dni roboczych od wykrycia wady.

Odpowiedzialność

(1) Jesteśmy odpowiedzialni wobec klienta we wszystkich przypadkach z tytułu odpowiedzialności umownej i pozaumownej w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa zgodnie z przepisami ustawowymi w zakresie odszkodowań lub zadośćuczynienia daremnych wydatków.

(2) We wszystkich innych przypadkach ponosimy odpowiedzialność – o ile nie określono inaczej w paragrafie 3 – tylko za naruszenia zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy, a których przestrzeganie na co klient może regularnie polegać (tzw. obowiązek kardynalny), ograniczający się do wymiany przewidywalnej i typowej szkody. We wszystkich innych przypadkach i z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 nasza odpowiedzialność jest wykluczona.

(3) Nasza odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia życia, ciała i zdrowia oraz zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona przez powyższe ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności.

Ochrona danych

(1) Możemy przetwarzać i zapisywać dane związane z poszczególnymi umowami kupna, o ile jest to konieczne do wykonania i zawarcia umowy kupna oraz o ile jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych na podstawie przepisów ustawowych.

(2) Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych klienta agencjom kredytowym, pod warunkiem, że jest to konieczne do sprawdzenia zdolności kredytowej i pod warunkiem, że klient wyraźnie wyraził na to zgodę w tym konkretnym przypadku. Ponadto nie przekazujemy danych osobowych naszych klientów stronom trzecim bez wyraźnej zgody klienta, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

(3) Zbieranie, przekazywanie lub wszelkiego rodzaju przetwarzanie danych osobowych klienta stronom trzecim jest niedozwolone, jeśli ma to miejsce z innego powodu niż przyczyny określone w punkcie 9.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

(1) Umowa kupna między nami a klientem podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2) Jeśli klient jest przedsiębiorcą zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, naszym wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest nasz z siedzibą w Fürstenzell. We wszystkich przypadkach jesteśmy jednak uprawnieni do podjęcia działań prawnych w miejscu wykonania zobowiązań dostawy zgodnie z niniejszymi warunkami lub umową negocjowaną indywidualnie lub w ogólnej jurysdykcji klienta. Priorytetowe przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące wyłącznych jurysdykcji, pozostają nienaruszone.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r